Wednesday, September 19, 2012

Abolish psychiatric slavery & aging.Abolish aging and psychiatric slavery.